Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Property

Beskrivelse

Påkrevd

Adresses

Hvilke adresser som registrert på personen. En liste av Address-objekter

 

BankAccount1

Bankkontonummer 1 
BankAccount2Bankkontonummer 2 
BirthDateFødselsdato 
ChildrenBarn som personen har. En liste av Child-objekter 
CommentFritekst på personen. Dette feltet benyttes ikke i brukergrensesnittet, men informasjonen blir lagret. 
CountryCodeIkke i bruk i denne versjonen 
DescriptionFritekst beskrivelse på personen. Dette er informasjonen som vises i brukergrensesnittet under 'Jobbeskrivelse'  
EMailAddressesHvilke e-postadresser som er registrert på personen. En liste med EMailAddress-objekter 
EmploymentInfoAngir hvilke ansettelser personen har i organisasjonen. En liste med Employee-objekter. En person kan ha maksimum en ansettelse (ansattnummer) per juridisk enhet eller bedrift. 
FirstNameFornavn
GenderKjønn: 0=ukjen, 1=mann, 2=kvinne 
IsDeactivatedAngir om personen er deaktivert. Hvis denne settes til True ved import, vil systemet forsøke å deaktivere personen. Personen vil ikke bli importert hvis vedkommende ikke er registrert i HRessurs Simployer fra før og denne settes til True. 
IsLeaderAngir om personen er avdelingsleder eller spesifisert leder. Dette feltet benyttes ikke ved import. 
LastNameEtternavn
LegalUnitIdentifier

Dette feltet benyttes kun ved import. I utgangspunktet benyttes ParentUnitIdentifier for å plassere personen i organisasjonshierarkiet, og LegalUnitIdentifier er ikke påkrevd. Dersom ParentUnitIdentifier som benyttes er av en slik art at systemet ikke klarer å finne en unik enhet, kan LegalUnitIdentifier benyttes for å angi hvilken juridisk enhet personen befinner seg i. Hvis organisasjonen for eksempel har flere avdelinger med samme avdelingsnummer (i forskjellige juridiske enheter), og man benytter avdelingsnummer for å identifisere avdelingen, kan man benytte dette feltet for å angi hvilken juridisk enhet systemet skal søke etter avdelingen i.

 
MaritalStatus

Sivilstatus:

 1. Singel
 2. Gift
 3. Samboer
 4. Samboer med felles barn
 5. Separert
 6. Skilt
 7. Enke
 8. Enkemann
 9. Partner 
 
MiddleNameMellomnavn 
NearestLeaderAngir hvem som er nærmeste leder. Feltet benyttes ikke ved import.  
NextOfKinInfoPårørende. En Liste med NextOfKin-objekter. 
ParentUnitAngir hvilken avdeling/enhet personen tilhører. Feltet benyttes ikke ved import, se ParentUnitIdentifier. 
ParentUnitIdentifierEt objekt av typen UnitIdentifier som benyttes ved import for å angi hvilken avdeling/enhet som personen tilhører. 
PersonIdentifierEt objekt av typen PersonIdentifier som benyttes ved import for å identifisere personen dersom vedkommende finnes i HRessurs Simployer fra før. 
PersonalImagePersonlig bilde. Benyttes ved import for å laste opp personlig bilde. 
PhonesPersonens telefonnummer. En liste med Phone-objekter. 
ShortNameKortnavn. 
SocialSecurityNumberFødselsnummer eller D-nummer. Ved import foretas en kontroll av gyldigheten av nummeret. Her aksepteres kun norske nummer. 
SpecifiedLeaderEt objekt av typen PersonIdentifier som benyttes ved import for å angi hvem som er leder for personen dersom denne avviker fra organisasjonsstrukturen. Dersom denne verdien blir angitt vil personen i feltet bli satt som spesifisert leder for personen som blir importert. 
LogOnEt objekt av typen LogOn som benyttes ved import for å opprette pålogging for personen.