Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Sv translation
languageno


Scroll Page Tree

Info
titleTeknisk!

Denne siden er beregnet på teknisk personell som jobber med avanserte integrasjoner mot Infotjenester sine løsninger.

Section
Column
width80%

Virksomhetssertifikater

Infotjenester har inngått en samarbeidsavtale med Commfides rundt levering av virksomhetssertifikater til Infotjenester sine kunder. Et virksomhetssertifikat er påkrevd for blant annet å kunne innrapportere lovpålagte sykefraværsdata elektronisk til NAV. Commfides er en av to norske leverandører av sertifikater som har konsesjon fra staten på levering av virksomhetssertifikater i Norge. Infotjenester sine systemer støtter også virksomhetssertifikater fra Buypass, som er den andre norske aktøren med konsesjon.

Root og intermediate sertifikat

Commfides sine sertifikater støtter seg til Comodo sine rot og intermediate sertifikater. Hele sertifikatkjeden må byttes dersom man endrer domenesertifikat. Se tabellen under for korrekte sertifikater.

Sertifikater for kryptert trafikk mot produkter

Infotjenester benytter sertifikater fra DigiCert, Comodo og GeoTrust for å kryptere trafikk til og fra våre produkter. Dette er globale aktører, som også utsteder sine egne root og intermediate sertifikater.

ProduktDomeneRotsertifikatIntermedie sertifikatDomenesertifikatKommentar

Personalhåndbok

Lederhåndbok

phb.noDigiCert Global Root CA


DigiCert SHA2 Secure Server CA 


*.phb.noBenyttes på alle personal og lederhåndbøker. Obs! Det er egne sertifikater for logon.infotjenester.no.
HMS håndbokhmshb.no*.hmshb.noBenyttes på alle HMS håndbøker. Obs! Det er egne sertifikater for logon.infotjenester.no.
HMS avvikhmsav.no*.hmsav.noBenyttes på HMS Avvik. Obs! Det er egne sertifikater for logon.infotjenester.no.
Infotjenester hjemmesidewww.infotjenester.no*.infotjenester.noBenyttes på Infotjenester sin hjemmeside. Obs! Det er egne sertifikater for logon.infotjenester.no.
Logon (single signon)logon.infotjenester.no*.infotjenester.no

Alle tjenester fra Infotjenester som krever pålogging benytter logon.infotjenester.no med tilhørende sertifikater.

Logon (Sverige)hrlogon.net*.hrlogon.netAlle tjenester fra Tholin som krever pålogging benytter hrlogon.net med tilhørende sertifikater.
Simployersimployer.no*.simployer.noBenyttes på Simployer personalsystem. Obs! Det er egne sertifikater for logon.infotjenester.no.
Tholin hjemmesidewww.tholin.se

Buypass Class 3 Root CA

Buypass Class 3 CA 2

*.tholin.seBenyttes på Tholin sin kjemmeside. Obs! Det er egne sertifikater for hrlogon.net.
Column
width20%
Panel

På denne siden

Table of Contents


Sv translation
languageen

Scroll Page Tree

Info
titleTechnical!

This page is intended for technical personnel who work with advanced integration with Infotjenester's solutions.

Section
Column
width80%

Enterprise certificates

Infotjenester has entered into a cooperation agreement with  Commfides  regarding the delivery of business certificates to Infotjenester's customers. A business certificate is required to, inter alia, be able to report statutory sickness absence data electronically to NAV. Commfides  is one of two Norwegian suppliers of certificates that have a license from the state for the delivery of business certificates in Norway. Infotjenester's systems also support business certificates from  Buypass , which is the second Norwegian actor with a license.

Root and intermediate certificate

Commfides  ' certificates support  Comodo  's root and intermediate certificates. The entire certificate chain must be exchanged if you change your domain certificate. See the table below for the correct certificates.

Certificates for encrypted traffic against products

Infotjenester uses certificates from DigiCert, Comodo and GeoTrust to encrypt traffic to and from our products. These are global players who also issue their own root and intermediate certificates.

Productdomainroot certificateIntermediate certificatedomain CertificateComment

personnel Manual

leader's Guide

phb.noDigiCert Global Root CA


DigiCert SHA2 Secure Server CA* .phb.noUsed on all staff and management manuals.Note There are separate certificates for logon.infotjenester.no.
HMS handbookhmshb.no* .hmshb.noUsed on all HSE manuals.Note There are separate certificates for logon.infotjenester.no.
HSE deviationhmsav.no* .hmsav.noUsed on HSE Deviation.Note There are separate certificates for logon.infotjenester.no.
Infotjenester websitewww.infotjenester.no* .infotjenester.noUsed on Infotjenester's website. Note There are separate certificates for logon.infotjenester.no.
Logon (single signon)logon.infotjenester.no* .infotjenester.no

All services from Infotjenester that require login use logon.infotjenester.no with corresponding certificates.

Logon (Sweden)hrlogon.net* .hrlogon.netAll Tholin services that require login use hrlogon.net and its associated certificates.
Simployersimployer.no* .simployer.noUsed on Simployer's personal system. Note There are separate certificates for logon.infotjenester.no.
Tholin websitewww.tholin.se

Buypass Class 3 Root CA

Buypass Class 3 CA 2

* .tholin.seUsed on Tholin's homepage. Note There are separate certificates for hrlogon.net.Column
width20%
Panel

On this page

Table of Contents

Sv translation
languagesv


Scroll Page Tree

Info

See English or Norwegian version.

Section
Column
width80%


Column
width20%
Panel

På denna sida

Table of Contents