Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Sv translation
languagesv

Scroll Page Tree

Info
titleInfo

Infotjenester Gruppen som består av Infotjenester ASCapitech ASTholin & Larsson AB och Netcompetence Sweden AB, fortsättningsvis kallat Simployer. På den här sidan beskrivs hur Simployer behandlar information säkert i sina lösningar.

Section
Column
width70%

Sekretess

Info

Företagen i Simployer-gruppen arbetar efter bästa praxis för att informationen inte ska ställas till förfogande för personer som inte har juridisk rätt att ha tillgång till informationen. Arbetet är baserat på interna riskbedömningar, dokumenterade rutiner som förhindrar risker och produktutveckling som har sekretess som de viktigaste kriterierna.

Vi erbjuder våra kunder:

 • säkra sätt att göra autentisering
 • flexibla och säkra förebilder
 • privacy by design på flera nivåer i produkterna

Vi har också:

 • privacy som en viktig faktor i alla faser av produktutveckling
 • automatiserad och manuell provning vid deploy av produkter
 • utbildning av personal i privacy och säkerhet
 • 3:e parts revisioner av vårt kvalitetssystem

Integritet

Info

Företagen i Simployer-gruppen arbetar efter bästa praxis för att informationen inte kan ändras på otillåtet eller oavsiktligt sätt. Arbetet bygger på interna riskbedömningar, dokumenterade rutiner som förhindrar risker och produktutveckling som har integritet som ett viktigt kriterium.

Alla kunder som implementerar system från Simployer får sin egen dedikerade kunddatabas. Data från olika kunddatabaser blandas aldrig. Strikt åtkomstkontroll och rollmodell hjälper också till att säkerställa dataintegritet. Systemen använder inbyggda och beprövade verktyg i SQL Servers och Microsoft. Net Framework för dataintegritet. Läs mer under Datasäkerhet

Tillgänglighet


Info

Företagen i Simployer-gruppen arbetar efter bästa praxis för att informationen är tillgänglig och fungerar vid alla överenskomna tider för laglig och auktoriserad användning och att uppgifterna kan transporteras på ett överenskommet sätt om det behövs. Simployer driver för närvarande molntjänsten / system, personalsystem och andra system för mer än 2000 kunder, varav några är Nordens största företag. Simployer ansvarar för att systemen alltid fungerar, och att säkerhet och säkerhet alltid är skött på bästa möjliga sätt. Detaljerna regleras i standardavtalsnivåavtal (SLA) och Data Processor Agreements.

Portabilitet/Dataflyttbarhet

Kunddata tillhör kunden. Kunder kan säga upp tjänsten i enlighet med överenskomna tidsfrister, och dessa är tydligt reglerade i SLA hur Simployer kommer att exportera och ta bort all kundinformation efter avtalets utgång. Kunden kan när som helst under avtalets löptid exportera sin data till ett standard XML- maskinlesbart format.


Transparens

Som kund hos Simployer vet du "var" dina data lagras, "vem" har tillgång till dem och "hur" de bearbetas.     

 • Var: Läs mer om våra hostingpartners 
 • Vem har tillgång: Efter att ha etablerat tjänsten har endast kunden tillgång till sina uppgifter. Innan tjänsten är slutförd har endast kunden och betrodda personer på Simployer tillgång till kundens data för att hjälpa till med att etablera tjänsten.     
 • Hur man behandlar data: Efter att ha etablerat tjänsten är det kunden som kontrollerar vilka personer som ska ha tillgång till kundens data. Systemen är utformade så att arbetsgivare kan utföra sina uppgifter som arbetsgivare, och de är utformade på ett sätt som hjälper kunden att följa
  Privacy Policy .
Column
width30%
Panel

På denna sida

Table of Contents