Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Sv translation
languageen

Scroll Page Tree

Info
titleAbout this site

The Infotjenester Group consists of the companies Infotjenester AS, Capitech AS, Tholin & Larsson AB and Netcompetence AB, hereafter named as SimployerSimployer has security as a basic criterion in all our work. To protect the customer's data in the best possible way, we have divided the security work into four main categories.

Section
Column
width25%
Panel

Agreements

Simployer has a set of standard agreements that are part of a signed contract. The agreements regulate Simployer's and the customer's duties and obligations and obligations against Norwegian and Swedish legislation. For products in the Simployer suite and the HSE Deviation product, a separate Data Processing Agreemen(DPA) is prepared for the customer.

Column
width25%
Panel

Privacy (GDPR)

We work continuously with privacy, ensuring that our solutions do not violate national legislation and GDPR. We follow the principals set out by the Data Inspectorate, so that data will never be available to anyone but the rightful owners and users. We enable our customers to fulfill their GDPR requirements. Read more here .Column
width25%
Panel

Information Security

We work with information security to establish methods of confidentiality, data integrity and access control for all customer data. Read more here.

Column
width25%
Panel

Data security

We work with data security involving various forms of physical protection of data, systems and infrastructure. Read more here.Sv translation
languagesv


Scroll Page Tree

Info
titleOm denna sida

Infotjenester Gruppen som består av Infotjenester AS, Capitech AS, Tholin & Larsson AB och Netcompetence AB, fortsättningsvis kallat Simployer. Vi har säkerhet som ett grundläggande kriterium i allt vårt arbete. För att skydda kundens data på bästa möjliga sätt har vi delat säkerhetsarbetet i fyra huvudkategorier.

Section
Column
width25%
Panel

Avtal

Simployer har en uppsättning standardavtal som ingår i ett tecknat kontrakt. Avtalen reglerar Simployer och kundens uppgifter och skyldigheter och skyldigheter gentemot gentemot svensk, norsk och europeisk lagstiftninglagstiftning. För Simployer-produkterna (inklusive moduler) och HMS-avvikelseprodukten tas ett separat databehandlingsavtal personuppgiftsbiträdesavtal (DPA) fram med kunden. Databehandleravtale (Norska avtalet)

Column
width25%
Panel

Persondata/Sekretess (GDPR)

Vi arbetar kontinuerligt med integritet och ser till att våra lösningar inte strider mot nationell lagstiftning och GDPR. Vi följer de principer som norska Datatilsynet  och svenska Data Inspektionen fastställt, så att data aldrig kommer att vara tillgängliga för andra än rättmätiga ägare och behöriga användare. Vi gör det möjligt för våra kunder att uppfylla sina GDPR-krav. Läs mer här.Column
width25%
Panel

Informationssäkerhet

Vi arbetar med informationssäkerhet för att upprätta metoder för konfidentialitet, dataintegritet och åtkomstkontroll för all kunddata. Läs mer här.

Column
width25%
Panel

IT-säkerhet

Vi arbetar med IT-säkerhet som omfattar olika former av fysiskt skydd av data, system och infrastruktur. Läs mer här.