Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Når en enhet skal identifiseres, er det forskjellige måter å gjøre dette på, for eksempel ved avdelingens avdelingsnummer eller ved organisasjonens organisasjonsnummer.

Ved import av enheter er det viktig å kunne identifisere enheter som allerede er registrert i systemet, slik at en enhet ikke blir opprettet flere ganger, når hensikten i stedet er å oppdatere opplysningene om en eksisterende enhet.

Importrutinene er laget slik at det eksterne systemet ikke skal være nødt til å vite hvilke enheter som allerede er registrert eller importert tidligere til Simployer, men for at dette skal fungere, må Simployer vite hvordan eventuelle eksisterende enheter skal identifiseres.

Property

Beskrivelse

Identifiertype

Enum som angir type hvordan enhet skal identifiseres:

  • DepartmentCode: avdelingsnummer
  • Name: navnet på enheten
  • OrganizationNumber: enhetens organisasjonsnummer
  • CompanyNumber: enhetens bedriftsnummer
  • InternalId: enhetens primærnøkkel i databasetabellen
  • Guid: hver enkelt enhet blir tildelt en GUID som kan benyttes som identifikasjon

Value

Verdien som skal identifisere enheten, avhengig av IdentifierType ovenfor.

  • No labels