Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Objektet representerer en persons barn og benyttes primært i forbindelse med sykefravær for å beregne hvor mange egenmeldingstilfeller den ansatte har krav på.

Property

Beskrivelse

Påkrevd

FirstName

Fornavn

MiddleName

Mellomnavn

 

LastName

Etternavn

Gender

Kjønn - enum som angir kjønn:

  • NotSet: ukjent
  • Male: mann/gutt
  • Female: kvinne/jente
 

BirthDate

Fødselsdato

 

SplitCare

Personen i Simployer har delt omsorg for barnet

 

SplitCarePercent

Prosentsats for hvor stor andel av omsorgen personen har dersom det er delt omsorg.

 

LivesWithParent

Barnet bor hos personen (forelderen) som er registrert i Simployer

 

DisabledChild

Barnet er kronisk syk. Dette har innvirkning på beregning av stønadsdager ved barns sykdom.

 

InternalInfo

Et objekt av typen ItemInfo som inneholder metadata om objektet

 

*) Property markert med √ er obligatorisk ved import.

  • No labels